Md. Niloy Sheikh Md. Niloy Sheikh - Pridesys IT Ltd