Shahriar Hasan Anik Shahriar Hasan Anik - Pridesys IT Ltd